Nowy system opodatkowania nieruchomości

Podstawowym celem projektowanej reformy jest stworzenie stabilnego i efek­tywnego źródła dochodów dla budżetów gmin. Dzięki temu umocni się i będzie mógł dalej rozwijać się system samorządu terytorialnego w Polsce.
Opodatkowanie nieruchomości na podstawie ich wartości (podatek katastral­ny) jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w państwach Unii Europejskiej, wykorzystywanym jako źródło finansowania samorządów lub administracji lokalnej. Nowy podatek, stanowiąc wyłączny dochód budżetów gmin, zwiększy ich samodzielność, co jest zgodne z postanowieniami, ratyfikowanej przez Polskę, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Podstawowe założenia wprowadzenia podatku katastralnego są następujące:
1) nowy podatek od wartości nieruchomości ma zastąpić trzy obecnie obowiązujące podatki: od nieruchomości, rolny i leśny;
2) dochody z nowego podatku pozostaną dochodami budżetów gmin, a budżet państwa nie będzie w ogóle partycypował we wpływach z tego tytułu;
3) bardzo ograniczony będzie zakres ustawowych ulg i zwolnień od nowego podatku; nie będzie on rozszerzany w stosunku do obowiązującego obecnie, a także przewidywanego w odrębnych ustawach, których projekty są przedmiotem prac parlamentarnych; w efekcie powinno nastąpić zwiększe­nie wpływów z podatków majątkowych bez podnoszenia wielkości obciążeń jednostkowych;
4) wysokość opodatkowania obiektów, których podstawą opodatkowania już obecnie jest wartość (obiekty budowlane związane z działalnością gos­podarczą) pozostanie na zbliżonym poziomie;
5) gminy będą posiadały uprawnienia do ustalania stawek podatku oraz ulg i zwolnień; ulgi i zwolnienia wprowadzane przez gminy byłyby neutralne dla budżetu państwa, gdyż nie stanowiłyby podstawy do wysuwania roszczeń o przyznanie dodatkowych subwencji;
6) co najmniej do 2005 r. rozwiązania instytucjonalne dotyczące opodat­kowania gruntów rolnych i leśnych nie ulegną zasadniczym zmianom;
kształt docelowego systemu opodatkowania działalności rolniczej i leśnej (VAT, podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości) będzie uza­leżniony od tempa oraz zakresu zmian w strukturze agrarnej, wynikających z realizacji polityki rolnej.
Rząd proponuje następujący harmonogram przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem podatku katastralnego:
1) opracowanie i przeprowadzenie w Parlamencie pakietu ustaw ustana­wiających podatek od wartości nieruchomości – rok 1997,
2) opracowanie oraz wydanie aktów wykonawczych – rok 1997,
3) ustanowienie nowych instytucji związanych z opodatkowaniem i ewiden­cjonowaniem nieruchomości (powszechna taksacja nieruchomości, założenie i prowadzenie katastru nieruchomości) – rok 1998,
4) tworzenie organizacyjnych struktur obsługujących podatek katastralny
lata 1998-1999.
Zadania wymienione w pkt 1-4 będą wykonywane sukcesywnie, zaś ich zakres może ulec modyfikacji wynikającej z ustaleń dokonywanych w toku prac legislacyjnych. Ostateczny termin wdrożenia nowego podatku od nieru­chomości na obszarze całego kraju planowany jest po 2000 r. Stworzona zostanie jednak możliwość dobrowolnego wcześniejszego wprowadzenia tego podatku przez przygotowane do tego związki gmin.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *