Polityka fiskalna. Kierunki zmian w systemie podatkowym

Nadrzędnym celem zmian w systemie podatkowym proponowanych w Pakie­cie 2000 jest takie ukształtowanie przepisów, aby były one zrozumiałe dla podatnika i łatwe w stosowaniu. Wówczas system podatkowy będzie tani i czytelny.
Precyzyjne określenie w horyzoncie roku 2000 zakresu i harmonogramu zmian w systemie podatkowym zapewni stabilność i przewidywalność poziomu obciążeń. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i funkcjonowania gospodarstw domowych oraz na racjonalizację zachowań wszystkich podmiotów gospodarczych.
Proponowane zmiany zmierzają również do tego, aby rozwiązania podat­kowe były możliwie neutralne z punktu widzenia konkurencji gospodarczej. Dlatego obciążenia podatkowe powinny być powszechne, zaś ewentualne ulgi dostępne dla wszystkich podmiotów spełniających jasno zdefiniowane kryteria, wykluczające uznaniowość ich wykładni.
Ważnym celem wprowadzenia Pakietu 2000 jest ogólne zmniejszenie obciążeń podatkowych, co będzie bodźcem rozwoju oraz umożliwi ogranicze­nie redystrybucyjnej funkcji budżetu państwa. Niezbędna dla sprawnego funkcjonowania państwa wysoka wydajność źródeł dochodów fiskalnych powinna być w coraz większym stopniu pochodną efektywności ekonomicz­nej i powszechności obciążeń, a nie ich wysokiej skali. W połączeniu z pobudzaniem oszczędności i inwestycji wpłynie to na silny wzrost produktu krajowego.
Inicjowane obecnie zmiany muszą w pełni uwzględniać warunki i wymogi naszego członkostwa w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, przede wszystkim w Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w Unii Europejskiej.
Proponowane zmiany to okazja do uporządkowania całego systemu prawa podatkowego oraz usunięcia szeregu dostrzeżonych nieścisłości, błędów i luk. W swym łącznym efekcie zmiany powinny prowadzić również do dalszej absorpcji „szarej strefy”, a więc z jednej strony do ograniczania praktyki niepłacenia podatków, zaś z drugiej do znacznego zwiększenia efektywności ich poboru.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *