Głównymi zadaniami i instrumentami polityki finansowej będą

1. Spadek nominalnych i realnych stóp procentowych, na który to proces oddziaływać będzie rozpoczęta i przewidziana w kolejnych latach restruk­turyzacja i dokapitalizowanie sektora bankowego oraz stopniowe zmniej­szanie stopy rezerw obowiązkowych.
2. Znacznie wolniejsze tempo spadku stóp procentowych od wkładów ban­kowych niż od kredytów. Promocję inwestycji będą dodatkowo wspierać ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym, a promocję eksportu — stop­niowy rozwój systemu ubezpieczeń i gwarancji kredytów eksportowych wraz (w początkowej fazie) z poręczeniami budżetu państwa.
3. Polityka kursu walutowego będzie polegać na utrzymywaniu stabilnej relacji realnej wartości złotego do walut wymienialnych, przy zachowaniu zasady pełzającego wzrostu kursu, coraz niższego, wraz ze spadkiem stopy inflacji.
4. Stopniowa zmiana struktury opodatkowania, zmierzająca do wzrostu udziału podatków pośrednich we wpływach podatkowych ogółem, przy stopniowym zmniejszaniu obciążeń podatkami dochodowymi, zwłaszcza poprzez szersze stosowanie ulg podatkowych.
5. Większa dyscyplina wydatków budżetowych, w tym redukcja kosztów obsługi publicznego długu wewnętrznego oraz hamowanie nadmiernego tempa wzrostu wydatków na emerytury, renty i transfery socjalne. Zasad­niczą rolę w tym zakresie odegrają:
reforma systemu ubezpieczeń społecznych i tworzenie funduszy emery­talnych,
zmiana zasad indeksacji emerytur i rent,
redukcja kosztów osłon socjalnych w powiązaniu z ich adresowaniem do faktycznie najbardziej potrzebujących grup społecznych.
6. Sukcesywna decentralizacja systemu finansów publicznych, prowadząca do umocnienia pozycji samorządu terytorialnego.
7. Utrzymanie tendencji wzrostu udziału sektora pozabankowego w nabywa­niu skarbowych papierów wartościowych.
8. Zwiększenie udziału obcokrajowców w nabywaniu skarbowych papierów wartościowych.
9. Częściowa zmiana struktury wierzycieli w długu publicznym, m.in. poprzez:
wprowadzenie indeksowanych form instrumentów dłużnych;
dążenie do wydłużania terminów zapadalności skarbowych papierów wartościowych;
ułatwienie obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym.
10. Kontynuowanie reformy aparatu skarbowego (administracji podatkowej).
11. Częściowe przynajmniej włączenie do podstawy wymiaru podatków („ba­zy podatkowej”) wyników działalności szarej strefy gospodarki.
12. Stwarzanie korzystnego klimatu dla dopływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w formie przede wszystkim stabilnych reguł podatkowych
i prawnych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *