Nakłady na kapitał ludzki

Rząd przyjmując, że nakłady na kapitał ludzki, w tym szczególnie na oświatę, naukę, kulturę i ochronę zdrowia, są inwestycją o długim wprawdzie okresie wzrostu, ale o najwyższej społecznej efektywności, będzie stwarzał warunki sprzyjające takiemu inwestowaniu zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Realizując tę politykę, rząd stawia sobie następujące cele:
1. Rozszerzenie zasięgu kształcenia młodzieży na poziomie średnim i wyższym. Udział absolwentów szkół podstawowych kontynuujących naukę w szkole średniej z 53% w 1992 r. zwiększy się do ponad 60% w 1997 r. Wzrastać też będzie liczba studentów, co spowoduje wzrost wskaźnika skolaryzacji na poziomie wyższym młodzieży w wieku 20-24 lata do ponad 20% w 1997 r.
2. Pobudzenie zainteresowania podmiotów gospodarczych inwestowaniem w kapitał ludzki, w tym w szczególności finansowaniem prac badaw- czo-wdrożeniowych, poprzez udogodnienia finansowe.
3. Powstrzymanie emigracji wykształconych i twórczych kadr oraz zwiększenie ich dopływu do krajowych instytucji naukowo-badawczych i akademickich.
Środki
Rząd już podjął pierwsze decyzje o preferencjach podatkowych dla działalności inwestycyjnej ukierunkowanej na innowacje i postęp techniczny. Ponadto rząd uruchomi następujące rozwiązania, głównie o charakterze finansowym:
1. Stopniowe wyłączanie z podstawy opodatkowania dochodów indywidual­nych części wydatków związanych z inwestycjami w kapitał ludzki.
2. Włączenie do kosztów uzyskania przychodów nauczycieli oraz pracow­ników jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych części wydatków na książki, czasopisma fachowe, sprzęt naukowy i jego oprogramowanie.
3. Wprowadzony zostanie system umarzalnych kredytów edukacyjnych.
4. Darowizny dla publicznych jednostek oświaty, nauki, kultury i ochrony zdrowia zostaną wyłączone z podstawy opodatkowania.
5. W dalszej perspektywie rozszerzone będą preferencje podatkowe dla podmiotów inwestujących w oświatę, naiikę, kulturę i ochronę zdrowia.
6. Rozszerzone już zostały ulgi podatkowe oraz ustanowione gwarancje kredytowe dla podmiotów dokonujących zakupu i montażu maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem licencji, patentów oraz wyników krajowych prac naukowych i badawczo-rozwojowych.
7. Przygotowywany jest system zachęt dla podmiotów gospodarczych tworzących nowe lub wspierających istniejące fundacje na rzecz oświaty, nauki, kultury oraz ochrony zdrowia i środowiska.
8. Wspomaganie nakładów na szkolenie menedżerów i pracowników przez:
rozszerzanie kosztów uzyskania przychodu o niektóre koszty ponoszo­ne przez uczestników szkoleń,
kierowanie na ten cel znacznej części środków pomocowych pozo­stających w gestii rządu,
negocjowanie z międzynarodowymi organizacjami kwestii przekazywa­nia środków ma szkolenie menedżersko-pracownicze, także do dys­pozycji organizacji pozarządowych i prywatnych podmiotów gospodar­czych.
9. Podejmowanie rozwiązań finansowych na rzecz preferencyjnego wyna­gradzania wybitnych innowatorów, twórców nauki, kultury i sztuki (np. upowszechnienie stosowanego w wielu krajach zwyczaju ustanawiania
i finansowania przez wielkie przedsiębiorstwa publiczne i prywatne — za zgodą władz uczelni — specjalnych profesur dla wybitnych akademików).
Rozszerzenie zakresu i puli środków na projekty badawcze zamawiane przez Komitet Badań Naukowych, zgodnie z priorytetami polityki rządu.
10. Realizacja już przyjętych bądź aktualnie opracowywanych programów odcinkowych, takich jak „Główne kierunki doskonalenia systemu oświa­ty w Polsce”, „Narodowy Program Zdrowia” i „Polityka Ekologiczna Państwa”.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *