Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych oraz instytucjonalizacja skarbu państwa w drodze:
uregulowania kwestii wykonywania uprawnień właścicielskich skarbu państwa w stosunku do przedsiębiorstw państwowych,
stworzenia przesłanek dla sanacji przedsiębiorstw państwowych i spółek
skarbu państwa,
zagospodarowania majątku przedsiębiorstw, w których działania na­prawcze okazały się nieefektywne i pozbawione uzasadnienia,
stworzenia sprzyjających warunków dla przyspieszenia procesów prze­kształceń własnościowych, m.in. przez umożliwienie ratalnej sprzedaży przedsiębiorstw prywatyzowanych kapitałowo,
stworzenia przesłanek dla upowszechnienia własności w społeczeństwie,
opracowania ustawy o skarbie państwa i powołanie odrębnej centralnej instytucji zarządzającej mieniem państwowym.
2. Uruchomienie Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez powołanie do życia Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W pierwszej kolejności programem objęte zostaną już zgłoszone i wybrane przedsiębiorstwa państwowe i spółki skarbu państwa. Kontynuowane będą działania infor­macyjne i organizacyjne dla sukcesywnego rozszerzenia zakresu tego programu, zaś harmonogram uruchomienia programu i jego skala w roku 1994 i w latach następnych będzie zależeć od możliwości finansowych państwa oraz skali wsparcia tego programu z zagranicy.
3. Realizacja programu „Stabilizacja — restrukturyzacja — prywatyzacja”, wdrażanego przy współudziale organizacyjnym i finansowym EBOiR. Obejmuje on przedsiębiorstwa będące w szczególnie trudnej sytuacji, które zostaną poddane procesowi sanacji.
4. Kontynuowanie (rozpoczętego w 1993 r.) procesu restrukturyzacji finan­sowej przedsiębiorstw państwowych i banków. W 1994 r. przewiduje się wprowadzenie II etapu dokapitalizowania banków komercyjnych i objęcia tym procesem „złych” portfeli kredytowych kolejnych banków (m.in. BGŻ, PKO BP, PKO SA) z równoczesną oceną efektywności wykorzystania środków w 1993 r.
5. Wprowadzenie w życie wieloletniego programu restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej sektorów o szczególnym znaczeniu dla gos­podarki, jak sektor paliwowo-energetyczny, hutnictwo, przemysł zbrojenio­wy, stoczniowy, farmaceutyczny i chemii ciężkiej. Ze względu na koncent­rację tych przemysłów w niektórych regionach kraju powodującą za­grożenie strukturalnym bezrobociem, programy te będą wspierane pro­gramami pochodnymi (restrukturyzacji regionalnej, aktywizacji gospodar­czej, wspierania prywatyzacji założycielskiej itp.).
6. Prywatyzowanie gospodarki polskiej za pomocą wszystkich technik prywa­tyzacji i decentralizacja decyzji prywatyzacyjnych. M.in. nastąpi:
przyspieszenie sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw poprzez uproszczenie procedur sprzedaży,
przyspieszenie oddawania małych i średnich przedsiębiorstw w leasing spółkom pracowniczym poprzez uproszczenie procedur i złagodzenie warunków leasingu,
wprowadzenie nowej instytucji spółek skarbu państwa z pracownikami lub innymi inwestorami prywatnymi, co umożliwi częściową prywaty­zację z możliwością dokonywania pełnej prywatyzacji z udziałem tych samych lub innych inwestorów w przyszłości.
7. Przyspieszenie procesu likwidacji przedsiębiorstw trwale nieefektywnych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *