Nadrzędnym celem strategicznym rządu

spełniać następujące wymagania:
sprawnie realizować funkcje gromadzenia oszczędności i ich efektywnej alokacji,
dyscyplinować działalność podmiotów gospodarczych,
skutecznie konkurować z zagranicznymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza w kontekście przyjętej od 1999 r. pełnej liberalizacji obrotów usługowych w związku z naszym akcesem do Unii Europejskiej.
Spełnieniu tych nadrzędnych kryteriów będzie podporządkowana całość
działań rządu wobec sektora finansowego.
1. Kontynuowane będą działania na rzecz umocnienia niezależnej pozycji NBP jako banku emisyjnego państwa oraz agenta finansowego rządu.
2. Polityka rządu wobec sektora bankowego będzie zdecydowanie zmierzała do aktywizacji jego roli w procesie wzrostu gospodarczego poprzez dokapitalizowanie banków, poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodar­czego, politykę rozwoju konkurencji na rynku kredytów długotermino­wych itp.
3. Będą tworzone przesłanki dla zapobieżenia „recydywie złych długów” oraz monitorowania sytuacji w tym zakresie.
4. Rząd będzie szerzej wykorzystywać banki krajowe dla zarządzania mieniem państwowym, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ich sanacji.
5. Rząd będzie konsekwentnie działał na rzecz demonopolizacji rynku ubez­pieczeniowego. Bez tego krajowe firmy asekuracyjne nie będą w stanie sprostać otwieraniu rynku polskiego dla swobodnej penetracji firm za­granicznych, co wobec perspektywy naszego członkostwa w Unii Europejs­kiej będzie musiało nastąpić w okresie kilku nadchodzących lat.
6. Podjęte zostaną aktywne działania na rzecz umocnienia i dalszego rozwoju rynku kapitałowego tak, aby mógł on w coraz większym stopniu przej­mować funkcje alokacyjne w gospodarce uzupełniając tradycyjne mechaniz­my i narzędzia bankowe, w tym system akumulacji kapitału i kredytów na cele infrastruktury komunalnej.
7. Rząd będzie prowadził otwartą, ale selektywną politykę dopuszczenia kapitału zagranicznego do krajowego sektora finansowego, popierając jego napływ w pierwszej kolejności tam, gdzie nieobecni są inwestorzy krajowi.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *