W zakresie innych przedsięwzięć

1. Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska jako organu kontroli i wymuszania przestrzegania prawa, organizatora i realizatora państwowego monitoringu środowiska i instytucji sprawującej nadzór nad przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
2. Wykorzystanie działań na rzecz ochrony środowiska w walce z bez­robociem; inicjowanie ogólnokrajowych i regionalnych przedsięwzięć inwes­tycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury technicznej kraju.
3. Stymulowanie lokalnych inicjatyw i ogólnokrajowych akcji na rzecz ochro­ny środowiska, wspieranie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony środowiska.
4. Rozszerzanie działań na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa; ze­spalanie edukacji ekologicznej społeczeństwa ze szkolną i pozaszkolną edukacją zawodową, a w tym m. in. upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej zmierzającej do wzajemnego harmonizowania wzrostu produkcji rolnej, podnoszenia poziomu jakości ekologicznej żywności, utrwalania zdolności ekosystemów żywicielskich do trwałego odtwarzania życia oraz ograniczania zanieczyszczeń obszarowych.
5. Działania na rzecz modelu zmiany konsumpcji spójne z zasadami ekoroz­woju.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *