W zakresie sektora bankowego

1. Stymulowanie i wspieranie procesu konsolidacji banków komercyjnych, polegające na:
wspomaganiu procesu przejmowania przez banki efektywniejsze banków słabych, nie będących w stanie działać samodzielnie;
przyłączaniu nieefektywnych banków działających w formie spółek akcyjnych skarbu państwa do tych banków będących własnością skarbu państwa, które wykazały się zdolnością generowania zysków i jednocześnie podnoszenia realnej wartości funduszy własnych;
tworzeniu banków regionalnych i ponadregionalnych, których docelo­wo powinno być w Polsce kilkanaście;
rozwoju sieci banków specjalizowanych, nastawionych na obsługę poszczególnych rodzajów działalności, specyficznych rynków, typów operacji, w tym systemów hipotecznych, systemu kontraktowego
i wyspecjalizowanych banków hipotecznych.
2. Przedsięwzięcia umożliwiające dokapitalizowanie banków zarówno po­przez instrumenty natury fiskalnej, politykę poboru dywidendy, jak określone techniki prywatyzacji, refinansowania i inne formy wspierania finansowego.
3. Przekształcenia własnościowe w sektorze bankowym postrzegane będą przez rząd jako instrument umożliwiający efektywną alokację środków. Polityce w tym zakresie zostanie nadane racjonalne podejście, w ramach którego wybór pomiędzy formą własności a efektywnością — jeśli takowy powstanie — będzie przesądzony na korzyść efektywności.
4. Wzmacnianie niezależności banków od bezpośrednich ingerencji władz administracyjnych. Służyć temu będzie m.in.:
powszechne stosowanie w odniesieniu do banków skarbu państwa kontraktów menedżerskich;
stabilizacja zarządów i rad nadzorczych;
uzależnienie wynagrodzeń władz banków i ich załóg od osiągniętych wyników finansowych.
5. Uznając rolę małych i średnich przedsiębiorstw, a zarazem społeczności lokalnych w procesach rozwojowych i tworzeniu miejsc pracy, rząd stworzy prawne, organizacyjne i finansowe warunki ułatwiające budowę systemów gwarancji, zwłaszcza o wymiarze lokalnym.
6. Utworzony będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, spełniający funkcje gwaranta depozytów bankowych. Odciąży to bank centralny oraz budżet państwa od odpowiedzialności z tego tytułu.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *