W zakresie rynku kapitałowego

1. Prowadzenie działań na rzecz stopniowej konsolidacji i demonopolizacji sektora ubezpieczeń, m.in. poprzez wspieranie procesu integracji małych towarzystw ubezpieczeniowych i selektywne koncesjonowanie firm za­granicznych.
2. Wydzielenie do końca 1994 r. nadzoru ubezpieczeniowego z Ministerst­wa Finansów i stworzenie niezależnego Urzędu Nadzoru Ubezpieczenio­wego.
3. Inicjowanie i popieranie nowych instytucji rynku ubezpieczeniowego na wzór istniejących w krajach rozwiniętych, m.in. w związku z planowaną przebudową systemu ubezpieczeń społecznych (fundusze emerytalne, towa­rzystwa ubezpieczeniowe itp.).
4. Uporządkowanie i unowocześnienie systemu ewidencji nieruchomości, ksiąg wieczystych, katastru wieloczynnościowego.
5. Poprawienie synchronizacji między uprawnieniami gmin a systemem finan­sowania i kredytowania inwestycji komunalnych.

1. Jeszcze w 1994 r. stworzone zostaną warunki umożliwiające działanie zarówno zamkniętych, jak i otwartych (np. „Pioneer”) funduszy powier­niczych.
2. Rząd będzie wspierał wchodzenie na rynek innych niż fundusze powier­nicze inwestorów instytucjonalnych — towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz w pewnym zakresie banków, w szczególności tych, które nastawione są na działalność inwestycyjną i gwarantowanie nowych emisji.
3. Rząd wspierał będzie powstawanie funduszów ryzyka (venture funds) dla zróżnicowania źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych o pod­wyższonym ryzyku, które z natury rzeczy nie mogą być objęte finan­sowaniem bankowym.
4. Kontynuowany będzie dalszy rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Równocześnie podjęte zostaną działania na rzecz uru­chomienia giełdy operacji terminowych walutami i instrumentami giełdowymi.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *