Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa

Dla osiągnięcia tych celów będzie konsekwentnie realizowany „Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa do 2000 roku”, przyjęty przez rząd w 1994 r. i zaakceptowany przez Sejm w 1995 r.
W średniookresowym horyzoncie podjęte zostaną następujące zadania i wprowadzone następujące mechanizmy.

Rząd stawia przed sobą następujące cele na lata 1995-1998:
1. Wprowadzenie do polityki społeczno-gospodarczej kraju zasad zrówno­ważonego rozwoju (ekorozwoju).
2. Lepsze niż dotąd rozpoznanie zagrożeń środowiska m. in. przez doskonale­nie monitoringu zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń użytków rolnych, surowców żywnościowych i żywności.
3. Pogłębienie i rozszerzenie zakresu odpowiedzialności podmiotów gospodar­czych za zanieczyszczenia środowiska. Liczne podmioty gospodarcze pro­wadząc nieprawidłową gospodarkę zasobami przyrody powodują nieuzasa­dniony wzrost bieżących, a także przyszłych kosztów społecznych, których nie ponoszą lub ponoszą je tylko częściowo. Nie powodując gwałtownych zagrożeń nadmiernym obciążeniem podmiotów o przestarzałych techno­logiach, wymuszane będą jednak stopniowe inwestycje na rzecz postępu proekologicznego.
4. Poprawa eksploatacji i rozbudowa sieci zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, obiektów utylizacji odpadów itp.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *