Podatek dochodowy od osób prawnych

W latach 1997-2000 stawka tego podatku będzie sukcesywnie obniżana w powiązaniu z zawężeniem zakresu stosowanych ulg i zwolnień, w szczególności ulg inwestycyjnych. Do dyspozycji inwestorów pozostawałaby w zasadzie nie zmieniona wielkość środków, jakie mogą przeznaczać na inwestycje, a wpływy z tytułu tego podatku nie zostaną uszczuplone. Ulgi inwestycyjne byłyby jednolite także dla podmiotów działających na terenie gmin zagrożonych strukturalnym bezrobociem.
Aby znacznie większa liczba podmiotów mogła skorzystać z ulgi mającej stymulować przyrost nowych miejsc pracy na terenie gmin zagrożonych bezrobociem, nastąpi obniżenie warunkującego uzyskanie ulgi wskaźnika udziału dochodów w przychodach z 8% do 4% W takim kontekście proponowany jest przedstawiony poniżej schemat zmian.
Wprowadzenie tych zmian wymaga nowelizacji ustawy oraz wydania w 1996 r. nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ulg inwestycyj­nych, które weszłoby w życie w 1997 r. zachowane byłyby rozwiązania systemowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek stawek podatku dochodowego; uchylone zostałyby (z gwarancją respektowania praw nabytych) roz­porządzenia Rady Ministrów: wymienione w punkcie poprzednim oraz z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach za­grożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Jednocześnie zachowane zostaną przywileje podatkowe przewidziane w usta­wie o specjalnych strefach ekonomicznych. Ponadto proponuje się: do końca 2000 r. sukcesywną harmonizację przepisów o podatku do­chodowym od osób prawnych z dyrektywami Unii Europejskiej; od 1998 lub 1999 r. zmianę formuły przedmiotu opodatkowania dla podatników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych; przed­miotem opodatkowania stałby się zysk brutto, a nie dochód, jak ma to miejsce obecnie; zysk będzie wykazywany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg i pomniejszany o dochody ze źródeł przychodów nie podlegających opodatkowaniu lub wolnych od opodatkowania oraz powiększany o koszty i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych).

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *