Podatek od towarów i usług (VAT)

1. Zniesienie stawki podatku 0% przy sprzedaży towarów i usług w kraju jako niezgodnej z dyrektywami UE. Obecnie stawką zerową objęte są środki farmaceutyczne, książki i wydawnictwa prasowe, środki produkcji dla rolnictwa, ciągniki rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i pasze, środki ochrony roślin.
Do rozważenia są trzy warianty zmian opodatkowania środków farmaceu­tycznych oraz książek i wydawnictw prasowych: Trwałe zachowanie dla wymienionych towarów preferencyjnej stawki VAT (7%) jest zgodne z przyjętymi priorytetami polityki społecz­no-gospodarczej i będzie pośrednią formą wsparcia produkcji i konsump­cji tych wyrobów.2. Zostanie utrzymane (co najmniej do 1998 r.) zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych. Najpierw bowiem muszą powstać odpowiednie instytucje umożliwiające rolnikom rozliczanie tego podatku. Dla równowagi konieczne jest utrzymanie zerowej stawki VAT na środki produkcji dla rolnictwa. Dylematy systemu opodatkowania pro­duktów rolnych muszą być rozstrzygnięte najpóźniej przed przyjęciem naszego kraju do UE, ponieważ bez tego polskie rolnictwo nie uzyska dostępu do funduszy Unii potrzebnych na niezbędną restrukturyzację i modernizację. 3. Do 2000 r. utrzymana zostanie stawka preferencyjna (7%) na materiały i usługi budowlane. 4. Zgodnie z zaleceniem UE podatek VAT powinien być zwracany przy wywozie towarów zakupionych przez turystów. Wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce wymaga: określenia minimalnej wartości zakupu, uprawniającej turystę do ubiega­nia się o zwrot VAT;opracowania systemu obsługi tej operacji podatkowej, gdyż obecnie urzędy skarbowe działające w strefie przygranicznej nie byłyby w stanie zapewnić sprawnej obsługi wielomilionowej rzeszy turystów (alternatywą mogłoby być powierzenie prowadzenia tej operacji wyspecjalizowanej firmie lub urzędom celnym); wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających przed fałszowaniem doku­mentów sprzedaży, uprawniających do uzyskania zwrotu podatku VAT. Niewątpliwą zaletą wprowadzenia zwrotu VAT turystom będzie osłabienie atrakcyjności działania i kupowania w „szarej strefie”, co będzie czyn­nikiem sprzyjającym jej legalizacji. Objęcie działających w „szarej strefie” podmiotów gospodarczych obciążeniem podatkowym zrekompensuje uby­tki dochodów budżetowych wynikające ze zwrotu VAT turystom. 5. W krajach UE stosowany jest podatek od ubezpieczeń naliczany od wpływów towarzystw ubezpieczeniowych ze składek. Stawki tego podatku są bardzo zróżnicowane. Najniższe stosuje się przy ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach rolnych, a także w transporcie morskim i powietrznym. W Polsce wpływy towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z podatków pośrednich, natomiast opodatkowane jest pośrednictwo w ubezpieczeniach. Ten ostatni podatek powinien być zniesiony z chwilą objęcia nim towa­rzystw ubezpieczeniowych, co będzie zgodne z rozwiązaniem przyjętym w UE.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *