Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Począwszy od 1997 roku nastąpi zmniejszenie stawek do 20, 30 i 40%,
z zachowaniem zasady waloryzacji kosztów uzyskania przychodów ze
stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz określonej kwoty zmniej­szającej podatek.
2. Zmodyfikowane zostaną zasady stosowania ustawowych odliczeń od do­chodu.
3. Wyeliminowane będą niektóre odliczenia’ i ulgi podatkowe według następujących zasad:
w celu wyeliminowania nadużyć wysokość ulg trzeba będzie dokumen­tować rachunkami i/lub fakturami VAT;
wycofane zostaną ulgi i odliczenia, które utraciły swoje znaczenie ekonomiczne bądź których nie można poprawnie kontrolować i które jednocześnie są nadużywane przez nierzetelnych podatników;
do końca 2000 r. utrzymane będzie zwolnienie z opodatkowania do­chodów:
sprzedaży udziałów (akcji) spółek tworzonych w celu oddania tym spółkom do odpłatnego korzystania (na podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa,
sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycz­nia 1989 r.,
sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych,
z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych;
zmodyfikowane zostaną zasady odliczeń z tytułu darowizn, mieszkanio­wych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków remontowo-modernizacyj- nych; proponuje się zastąpić obecnie istniejące formy rozliczeń jednolitym prawem do odliczeń od podatku; w przypadku wydatków remonto- wo-modernizacyjnych limit odliczeń będzie ustalany na okresy trzyletnie;
zmienione zostaną zasady korzystania z ulg inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą, tak jak opisano to wyżej w przypadku osób prawnych;
do 2000 r. zostanie utrzymana obowiązująca wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich oraz umów-zleceń; natomiast od 1997 r. zmniejszone zostaną z 50% do 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu praw pokrewnych; podatnicy uzyskujący przychody z tytułu tych praw, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, będą mogli jednak uwzględniać koszty faktycznie poniesione, pod warunkiem ich udokumentowania;
od 1998 lub 1999 r. dochody osiągane w spółkach cywilnych, jawnych
komandytowych, opodatkowane będą na zasadach identycznych, jak w przypadku osób prawnych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *