Reforma centrum gospodarczego

warunkiem koniecznym reali­zacji Strategii dla Polski. Jest to bowiem program skonstruowany problemowo i funkcjonalnie, a nie resortowo. Centrum decyzyjne musi być zorganizowane w sposób podporządkowany głównej linii działań rządu. Obecny układ ministerstw, urzędów centralnych i agencji nie odpowiada temu wymogowi. Dlatego wkrótce dokonana zostanie reorganizacja centrum gospodarczego, polegająca m.in. na utworzeniu silnego, instytucjonalnie wyodrębnionego skarbu państwa, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Międzynarodo­wej Integracji Gospodarczej. Wzmocni to funkcjonalnie, a zarazem skon­soliduje centrum gospodarcze, umożliwiając lepsze wykorzystanie kadr i usprawnienie sterowania procesami ekonomicznymi. Zarządzanie tymi procesami będzie sukcesywnie ulegało decentralizacji.
Integralną częścią Strategii dla Polski jest 10 Węzłowych programów. Mają one charakter problemowo-funkcjonalny. Niezależnie od tego, rządowy pakiet zawiera zestaw programów sektorowych i resortowych oraz polityk gospodar­czych i społecznych, za realizację których odpowiedzialne są odpowiednie ministerstwa. Strategia dla Polski natomiast — nakładając na resorty gos­podarcze określone zadania — koncentruje się na węzłowych problemach oraz na podejściu makroekonomicznym i makrospołecznym. Realizacja tych ambit­nych i trudnych zadań nie tylko uchroni nas przed zaprzepaszczeniem dorobku minionych lat, ale także ograniczy lub wyeliminuje niepowodzenia tamtych okresów.
Przede wszystkim jednak zdynamizuje ona polską gospodarkę i umożliwi sprawiedliwe wynagradzanie efektów ciężkiej pracy, która czeka wszystkich, a dla której rząd ma stwarzać dobre warunki. Dlatego kontynuowany będzie wysiłek poprzednich rządów na rzecz deetatyzacji, demonopolizacji i deregula- cji gospodarki.
Doświadczenie historyczne tych krajów, które już odniosły sukces na niwie gospodarczej, wyraźnie wskazuje, że źródłem powodzenia zawsze była ciężka praca społeczeństwa oraz światła polityka rządzących. Ramy, w których prowadzona będzie polityka w obecnej fazie historycznego procesu transfor­macji polskiej gospodarki i społeczeństwa, określa Strategia dla Polski. Niezbędnym warunkiem jej urzeczywistniania, nadania jej impetu i stworzenia stabilnych przesłanek rozwoju społecznego i gospodarczego w dalszej przyszłości — także wtedy, gdy działać przyjdzie kolejnym, demokratycznie wyłonionym rządom — jest POKÓJ I SPOKÓJ. Dlatego też rząd kontynuuje działania w sferze wzmacniania bezpieczeństwa zewnętrznego oraz polityki zagranicznej podporządkowanej polskiej racji stanu. Odrębnie rząd przedstawi program znaczącego umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego i zwalczania przestępczości.
Potrzebny jest również trwały spokój społeczny. Rząd bowiem nie może twórczo działać w warunkach niestabilności i niepewności oczekiwań. Z cza­sem same rezultaty Strategii dla Polski w coraz większej mierze taki spokój zapewnią. Dzisiaj natomiast konieczna jest także dobra wola wszystkich proreformatorskich sił. Skupiają one ogromną energię społeczną. Trzeba ją skoncentrować na twórczym wysiłku zorientowanym w przyszłość. Trzeba się porozumieć wokół Strategii dla Polski.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *