Realne zyski

Wzrosną realne zyski w sektorze przedsiębiorstw, zarówno państwowych jak i prywatnych, co zwiększy ich zdolności akumulacyjne’,
zmniejszą się koszty obsługi długu publicznego, tak wewnętrznego (wskutek spadku stóp procentowych), jak i zagranicznego (poprzez spowolnienie tempa kroczącej dewaluacji).
Trzeci wątek stabilizacji makroekonomicznej to stopniowe równoważenie bilansu handlowego i rachunku obrotów bieżących tak, aby w 1997 roku ujemne wiąż saldo tego rachunku ukształtowało się na poziomie około 1,5% PKB. W tym celu rząd prowadzić będzie politykę handlu zagranicznego, w tym także umów międzynarodowych.
Stabilizacja gospodarcza to jednak coś więcej niż tylko uzdrawianie
i równoważenie finansów publicznych na ścieżce trwałego i szybkiego wzrostu gospodarczego. Rząd konsekwentnie stabilizuje reguły gry ekonomicznej i ocze­kiwania podmiotów w niej uczestniczących. Przedsiębiorcy tego potrzebują
i wychodzimy im naprzeciw, aby zmniejszyć ich ryzyko. Rząd nie będzie zaskakiwać swoimi kolejnymi decyzjami, ale zmierzać do stabilizowania oczekiwań poprzez konsekwentną politykę finansową i dyscyplinę budżetową. Temu m.in. podporządkowana jest średniookresowa strategia finansowa rządu przygotowana w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim w odniesieniu do polityki monetarnej.
Decyzje inwestycyjne i alokacyjne uzyskają zatem fundament, którym będzie przewidywalność działań rządu i stabilność warunków gospodarowania, zwłaszcza w sferze polityki finansowej. System fiskalny został już zasadniczo stworzony przez poprzednie rządy. Zadaniem tego rządu jest dokończenie prac oraz wprowadzenie niezbędnych korekt i uzupełnień (np. opodatkowanie niektórych dochodów kapitałowych), a przede wszystkim optymalne wykorzy­stanie stworzonego systemu dla finansowania rozwoju. Wszystko powinno zdecydowanie zwiększyć poziom gospodarczego bezpieczeństwa — przed­siębiorców, menedżerów, pracowników i konsumentów.
Rząd będzie także podejmował działania zorientowane na decentralizację finansów publicznych, umocnienie samodzielności finansowej gmin i reformę usług publicznych.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *