Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki

Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki jest warunkiem realiza­cji zamierzeń sformułowanych w Strategii dla Polski. Oznacza to konieczność dynamizowania eksportu (w warunkach stabilnego realnego kursu walutowego), który umożliwi opłacenie niezbędnego importu i obsługę zadłużenia zagranicz­nego. Niezbędne są również takie przeobrażenia naszej gospodarki, by wytwa­rzane wyroby i usługi mogły konkurować na rynku polskim z rosnącą konku­rencją zagraniczną. Podstawowym warunkiem tak definiowanej konkurencyj­ności jest wzrost wydajności i zdolność do proefektywnościowych zmian strukturalnych. Konkurencyjność jest przy tym związana, a nie sprzeczna z rosnącym poziomem życia oraz rosnącymi możliwościami zatrudnienia.
Konkurencyjność wymaga budowy gospodarki otwartej, wykorzystującej różne narzędzia alokacji zasobów, przyciągania zagranicznych kapitałów i technologii. Takiej konkurencyjności nie zapewni konwencjonalna polityka ekonomiczna, oparta jedynie na rynkowych mechanizmach alokacji. Polska gospodarka musi stać się wysoce konkurencyjna w skali światowej, ponieważ nadal charakteryzują ją: relatywnie wysoka importochłonność wzrostu gos­podarczego, niska zdolność do eksportu, duże zadłużenie zewnętrzne.
Nadto zniesienie z końcem 1998 r. ceł na import towarów z Unii Europejskiej, krajów EFTA oraz CEFTA (z końcem 1997 roku) oraz generalne obniżenie stawek celnych w wyniku Rundy Urugwajskiej do­prowadzi do zaostrzenia konkurencji na naszym rynku.
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za zwiększeniem konkuren­cyjności gospodarki jest głęboka transformacja globalnego kontekstu funkc­jonowania polskiej gospodarki. Koniec relatywnie prostego układu konkuren­cji między Wschodem a Zachodem na rzecz układu znacznie bardziej złożonego, wyraźne dążenia do powiększenia przestrzeni ekonomicznej na poziomie regionów, względnie niska dynamika wzrostu w gospodarce świato­wej, drastyczny spadek zapotrzebowania na niewykwalifikowaną siłę roboczą i surowce w przeliczeniu na jednostkę produkcji, niekorzystne tendencje terms

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *