Polityka regionalna

Regionalne zróżnicowania przebiegu i skutków ustrojowej transformacji powodują głębokie zmiany w strukturze gospodarczo-przestrzennej Polski oraz w hierarchii województw pod względem atrakcyjności dla inwestorów
i mieszkańców. Zyskują regiony wielofunkcyjne, koncentrujące potencjał intelektualny, z relatywnie dobrze rozwiniętą infrastrukturą i powiązaniami międzynarodowymi. Tracą uprzywilejowaną w przeszłości pozycję regiony koncentracji przemysłów: wydobywczego, ciężkiego i zbrojeniowego oraz państwowego rolnictwa. Rozpad bazy ekonomicznej poprzedniego systemu rodzi w tych ostatnich niebezpieczeństwo kryzysu o charakterze struktural­nym oraz wywołuje napięcia społeczne, a równolegle wzmaga postawy roszczeniowe, przybierające niekiedy formy zagrażające pokojowi społecz­nemu.
Z takiej oceny dynamiki zróżnicowań międzyregionalnych wynika konie­czność uwzględniania w polityce państwa specyfiki uwarunkowań, predys­pozycji i perspektyw poszczególnych regionów. Nie odpowiadają wyni­kającym stąd potrzebom zasięg i formy polityki regionalnej, która dotych-
czas polegała na stosowaniu zunifikowanych instrumentów i to wyłącznie w stosunku do obszarów zaliczanych do zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym, określanym głównie na podstawie aktualnej stopy bezrobo­cia.
Niezbędna indywidualizacja rozwiązań wymaga nowych form współpracy między centrum a układem regionalnym, które sprzyjałyby zarówno uwzględnieniu realiów makroekonomicznych, jak i specyfiki poszczególnych województw. W obecnej sytuacji, kiedy wojewoda jest tylko mianowanym urzędnikiem rządowym, zaś wojewódzki sejmik samorządowy – wyłącznie organem doradczym, pozbawionym gestii prawnej i materialnej, niezbędnym staje się kreowanie wojewódzkich i ponadwojewódzkich porozumień z udziałem reprezentatywnych i opiniotwórczych środowisk regionalnych. We współpracy organów rządowych z tymi gremiami możliwe będzie wypracowa­nie rozwiązań chroniących politykę regionalną przed arbitralnością z jednej, partykularyzmem zaś z drugiej strony.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *